برخی از اهداف دوره آموزش عمومی یکشنبه ۵ خرداد۱۳۸۷ 22:32

 

اهداف زیستی دوره ابتدایی و راهنمایی

دانش آموز:

کارکرد ووظايف اعضاي بدن را مي‌شناسد وتناسب آنها را حفظ مي‌کند.

با بهداشت فردي واجتماعي آشناست وآنها را رعايت مي‌کند.

.در حفظ واحياي محيط زيست‌کوشش مي‌کند

براي حفظ سلامت خود ورزش مي‌کندودر رشته ورزشي مورد علاقه خودداراي مهارت نسبي است.

با کمک هاي اوليه آشنايي دارد ومي تواند از آنها در مواقع لزوم استفاده کند.

برخي از بيماري ها وعوامل بيماري زا را مي شناسد وراههاي پيشگيري از آنها را مي داند.

نقش تغذيه رادر حفظ سلامت بدن مي داند وبا تغذيه مناسب سلامتي خودرا حفظ مي کند.

اهداف علمی وآموزشی دوره ابتدایی و راهنمایی

دانش آموز:

نسبت به پديد‌ه‌هاي علمي محيطي وتجربي حساس است وارتباط آنها رادر‌‌‌‌ک مي‌کند.

اطلاعات لازم را درحوزه هاي علوم طبيعي ،انساني واجتماعي کسب کرده وبه نقش علوم وکاربرد آنها درپيشرفت جامعه آگاه است.

بازبان وادب فارسي مأنوس است ودر‌کاربرد مهارت هاي زباني واستفاده از متون ساده توانايي دارد.

مهارت هاي پايه رادررياضيات مي داند وبانقش کاربردآن در زندگي وپيشرفت ساير علوم آشناست.

با زبان عربي براي فهم بهترقرآن واحاديث و ادعيه وادبيات فارسي تاحدود زيادي آشناست.

با يک زبان خارجه درحدتوانايي مکالمه ساده وروزمره آشنايي دارد.

جامعه خود ومشاغل آن را تاحدی مي شناسد وبراي زندگي درجامعه مهارت کافي دارد.

نسبت به کاربرد علم در بهبود روشهاي انجام کارآگاه است.

روحيه علمي ، قدرت استدلال وتفکر انتقادي وخلاق دارد.

نحوه يادگيري خود را مي فهمد

شيوه صحيح مطالعه وتحقيق را مي داند.

به تفکرو مباحثه علاقه مند است وبا روش تحقيق آشنايي علمي دارد.

                        منبع:سایت دفتر برنامه ریزی وتالیف کتب درسی

 

 

نوشته شده توسط | موضوع: | لینک ثابت |